Szkolenie w Szwecji

W dniach od 8 do 15 grudnia 2013 roku grupa 5 osób z domów pomocy społecznej z Żydowa, Cetunia i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Polanowa uczestniczyła w szkoleniu w ramach realizacji projektu SENIOR PLUS. Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców domów pomocy społecznej- najlepsze praktyki i doświadczenia”

Uczestnicy projektu przebywali w stolicy Szwecji w Sztokholmie. Podczas pobytu odbyły się szkolenia teoretyczne i praktyczne. W ramach tych zajęć umożliwiono im zapoznanie się z funkcjonowaniem i organizacją pomocy społecznej oraz z zasadami sprawowania opieki nad osobami starszymi w dwóch domach pomocy społecznej. Uczestnicy wymiany podczas wizyt w tych placówkach mogli bezpośrednio zapoznać się z doświadczeniami i problemami występującymi w sprawowaniu opieki długoterminowej. Bardzo ważnym zagadnieniem była możliwość dokonania wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących wykonywania czynności opiekuńczych oraz organizacji spędzania czasu wolnego m.in. poprzez integracje i aktywizację z innymi osobami i środowiskiem lokalnym. Uczestnicy w czasie swojego pobytu zapoznali się także z warunkami pobytu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego.

W części kulturowej uczestnicy projektu w mieli możliwość zapoznania się z warunkami życia mieszkańców regionu. M.in. odbył się wyjazd do skansenu, oraz zwiedzanie stolicy kraju. Organizacja przyjmująca Alfombra Roja zapewniła uczestnikom maksymalne warunki pobytu.