Szkolenia i staże zagraniczne

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i Środowisku” z siedzibą w Cetuniu przystąpiło  do realizacji kolejnego etapu szkoleń zagranicznych z programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Realizowany projekt nosi nazwę „Senior Plus.

Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców domów pomocy społecznej – najlepsze praktyki i doświadczenia”. Aktualnie do udziału w szkoleniach wytypowano 17 osób w tym: Malta – 7 osób w miesiącu maju, Portugalia – 5 osób w miesiącu czerwcu i Grecja – 5 osób w miesiącu wrześniu. W czasie szkoleń członkowie stowarzyszenia oprócz wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pomocy  społecznej będą mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami  i zasadami aktywności i integracji osób przebywających w obiektach w których przebywają osoby stare i chore.W czasie pobytu zagranicznego szkolący się mają zorganizowany czas wolny i możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy i zapoznania się z kulturą danego regionu.